Adria Power d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja

§1
Splošno, ciljna skupina, jezik:

(1) Vse ponudbe, pogodbe, dostave in storitve na podlagi vaših naročil preko info@adriapower.si podležejo tem splošnim poslovnim pogojem podjetja.

Adria Power d.o.o. (Omejitev odgovornosti)

Zaloška cesta 161

1120 Ljubljana

Tel: 051-766-308

E-Mail: info@adriapower.si

 

Veljavni pogoji za stranke. Morebitni odstopi stranke od teh pogojev ne veljajo, razen če smo izrecno pristali na njihovo veljavnost.

(2) Naši prodajni predstavniki niso pooblaščeni za sklepanje ustnih dogovorov z vami kot stranko, ki bi odstopali od naročilnice ali teh Splošnih pogojev poslovanja.

(3) Ponudba izdelkov je namenjena tako potrošnikom kot podjetnikom.

V skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja je (i) potrošnik vsaka fizična oseba, ki sklene pogodbo za namen, ki ne predstavlja prevladujoče komercialne ali samostojne poklicne dejavnosti (§ 13 nemškega civilnega zakonika – BGB) in (ii) “podjetnik” je fizična ali pravna oseba ali pravna oseba z registriranim statusom, ki deluje pri sklenitvi pogodbe v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti (§ 14 Abs. 1 BGB).

§2

Sklenitev pogodbe:

(1) Sklenitev pogodbe o nakupu med vami in nami je odvisna od izbrane načina plačila. Več informacij o tem dobite v naših informacijah za potrošnike.

§3

Pravica do odstopa:

(1) Vsak kupec, ki je potrošnik v skladu s § 13 BGB, ima pravico odstopiti od ponudbe v skladu z navodili za odstop, ki mu bodo posredovana v okviru naročila, in vrniti blago. Glede pogojev in pravnih posledic pravice do odstopa se sklicujemo na ločeno obvestilo o odstopu v naših informacijah za potrošnike.

(2) Pri odstopu nosite običajne stroške vračila blaga.

§4

Cene, stroški pošiljanja in pogoji plačila:

(1) Naše cene vključujejo zakonski davek na dodano vrednost, vendar ne vključujejo stroškov pošiljanja. Dajatve in podobni davki so v breme kupca.

(2) Razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, dostavljamo samo ob plačilu prek ponujenih načinov plačila.

(3) Kupnina postane takoj ob naročilu.

(4) Plačilo po računu ni mogoče.

(5) Nimate pravice do izravnave ali zadržanja plačila, razen če je nasprotni zahtevek nepreklicno ugotovljen ali potrjen.

§5

Pridržek lastninske pravice:

(1) Pridržujemo si lastninsko pravico do kupljenega blaga do prejema vseh plačil iz dobavnega dogovora. V primeru kršitve pogodbenih obveznosti s strani kupca, zlasti v primeru zamude pri plačilu, imamo pravico, da kupljeno blago prevzamemo nazaj. Prevzem kupljenega blaga s strani nas pomeni odstop od pogodbe. Po prevzemu blaga smo pooblaščeni za njegovo izrabo, pri čemer je izkupiček izrabe odštevan od vaših obveznosti do nas – z odštetjem primernih stroškov izrabe.

(2) V primeru rubeža ali drugih posegov tretjih oseb nas morate nemudoma pisno obvestiti.

(3) Imate pravico, da blago prodajate v rednem poslovnem prometu. Zdaj že vnaprej nam prenašate vse terjatve v višini končnega zneska (vključno z DDV) našega zahtevka, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje v zvezi s vašimi kupci ali tretjimi osebami, ne glede na to, ali je bilo blago prodano brez predelave ali po predelavi. Pooblaščeni ste za izterjavo teh terjatev tudi po prenosu. Naša pravica do izterjave terjatev ostaja nedotaknjena. Vendar pa se zavezujemo, da ne bomo izterjali terjatev, dokler izpolnjujete svoje plačilne obveznosti iz prejetih prihodkov, ne zapadate v zamudo pri plačilu in zlasti dokler ni vložen predlog za začetek postopka insolventnosti ali je postopek plačilne nesposobnosti. Vendar pa, če se to zgodi, lahko zahtevamo, da nam posredujete prenesene terjatve in njihove dolžnike, navedete vse za izterjavo potrebne informacije, izročite ustrezne dokumente in dolžnike (tretje osebe) obvestite o prenosu. §6

§7

Pogoji dostave:

(1) Blago dostavljamo v skladu z dogovorom od tovarne, kjer je tudi kraj izpolnitve. Morebitni stroški pošiljanja so navedeni ali povezani v opisu izdelka in so posebej navedeni.

(2) Vse navedene ali drugače dogovorjene dobavne roke začnejo teči:

(a) če je dostava dogovorjena z vnaprejšnjim plačilom, na dan prejema celotne kupnine (vključno z davkom na dodano vrednost in stroški pošiljanja) ali

(b) sicer na dan sklenitve pogodbe o nakupu.

(3) Če ne dostavimo blaga ali ga ne dostavimo v skladu s pogodbo, morate postaviti razumen rok za izpolnitev. V nasprotnem primeru niste upravičeni do odstopa od pogodbe.

(4) Imamo pravico do delnih dobav posameznih naročenih izdelkov, pri čemer nosimo dodatne stroške pošiljanja.

§8

Pošiljanje, zavarovanje in prehod nevarnosti:

(1) Razen če ni izrecno drugače dogovorjeno, določimo primeren način pošiljanja in prevoznika po lastni presoji.

(2) Dolgujemo le pravočasno in pravilno dostavo blaga prevozniku in nismo odgovorni za zamude, ki jih povzroči prevoznik. Navedeni čas dostave je zato nezavezujoč.

(3) Če je kupec potrošnik, preide nevarnost naključne izgube, naključne poškodbe ali naključnega uničenja dostavljenega blaga na kupca v trenutku, ko je blago dostavljeno kupcu ali ko kupec pride v zamudo s sprejemom. V vseh drugih primerih nevarnost preide na kupca z dostavo blaga prevozniku.

§9

Garancija:

(1) Če je dostavljeno blago opremljeno s stvarno napako, lahko kupec od nas zahteva najprej odpravo napake ali dostavo brez napake. Če pa je kupec podjetnik, lahko izbiramo med odpravo napake ali dobavo brez napake, kar lahko storimo samo s sporočilom v pisni obliki (e-pošta) kupcu v treh delovnih dneh po prejemu obvestila o napaki. Lahko zavrnemo izbrano vrsto izpolnitve, če je povezana z nesorazmernimi stroški.

(2) Če navedena popravila v skladu s točko 8, odstavek 1 ne uspejo ali so za kupca nesprejemljiva ali jih zavrnemo, ima kupec pravico, da se v skladu z veljavno zakonodajo od pogodbe odstopi, zmanjša kupnino ali zahteva povrnitev škode ali povračilo izpadlih stroškov. Za zahtevke kupca za povrnitev škode veljajo tudi posebne določbe točke 10 teh Splošnih pogojev poslovanja.

(3) Naslednje velja le za podjetnike: Kupec mora takoj po prejemu skrbno pregledati blago. Dostavljeno blago se šteje za odobreno s strani kupca, če napake ne sporoči:

(a) v primeru očitnih napak v enem delovnem dnevu po dostavi ali

(b) drugače v enem delovnem dnevu po odkritju napake.

(4) Komunikacija prek interneta trenutno ne more biti zagotovljena brezhibno in/ali vedno dostopna.

§10

Druge odgovornosti:

(1) V kolikor iz teh Splošnih pogojev, vključno s spodaj navedenimi določbami, ne izhaja drugače, odgovarjamo za kršitve pogodbenih in izvenpogodbenih obveznosti v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

(2) Odgovorni smo za povrnitev škode – ne glede na pravni temelj – v primeru naklepne in hude malomarnosti. Za običajno malomarnost odgovarjamo le:

a) za škodo, povzročeno zaradi kršitve življenja, telesa ali zdravja,

b) za škodo, povzročeno zaradi kršitve bistvene pogodbene obveznosti (obveznosti, katerih izpolnitev omogoča ustrezno izvajanje pogodbe in na katere izpolnitev se redno zanašate in ji zaupate); v tem primeru pa je naša odgovornost omejena na povrnitev predvidljive škode, ki običajno nastane.

(3) Omejitve odgovornosti iz odstavka 2 ne veljajo, če smo namenoma prikrili napako ali prevzeli garancijo za lastnosti blaga. Enako velja za vaše zahtevke po zakonu o odgovornosti za izdelke.

(4) Zaradi kršitve obveznosti, ki ne predstavljajo napake, se lahko odločite za odstop ali odpoved pogodbe le, če smo odgovorni za kršitev obveznosti.

§11

Zastaranje:

(1) Rok za uveljavljanje garancije znaša dve leti od dostave, če je kupec potrošnik, sicer pa dvanajst mesecev od dostave.

(2) Zakonske posebne določbe za zahtevke za izročitev stvari tretjim osebam, za namerni goljufivi prikaz prodajalca in za zahtevke v regresu dobavitelja za končno dobavo potrošniku ostanejo nedotaknjene.

(3) Zgoraj navedeni zastaralni roki iz kupčevega prava veljajo tudi za vaše pogodbene in izvenpogodbene zahtevke za odškodnino, ki temeljijo na napaki blaga, razen če bi v posameznem primeru uporaba rednih zakonskih zastaralnih rokov privedla do krajšega zastaranja. Zakonski zastaralni roki iz zakona o odgovornosti za izdelke ostanejo v vsakem primeru nespremenjeni.

(4) V drugih primerih, zlasti v primeru kršitve življenja, telesa ali zdravja, veljajo za zahtevke kupca za odškodnino v skladu z § 9 izključno zakonski zastaralni roki.

§13

Zaključne določbe:

(1) Pogodba o nakupu med nami in kupcem je podvržena zakonu Zvezne republike Nemčije, razen če to izrecno določajo obvezne določbe mednarodnega zasebnega prava.

(2) Če je kupec trgovec v smislu § 1 odstavka 1 Trgovinskega zakonika (HGB), pravna oseba javnega prava ali javno pravno posebno premoženje, so sodišča v Tübingenu izključno pristojna za vse spore, ki izhajajo ali so povezani s to pogodbo. V vseh drugih primerih lahko mi ali kupec vložimo tožbo pred katerim koli pristojnim sodiščem na podlagi zakonskih določb. Vendar, če ste kot potrošnik pri sklenitvi pogodbe imeli svoje prebivališče ali običajno prebivališče v Nemčiji in ste nato premestili ali je vaše prebivališče na dan vložitve tožbe neznano, je krajevna pristojnost za vse spore sedež našega podjetja v Monheimu na Renu. Če kot potrošnik nimate prebivališča ali običajnega prebivališča v nobeni članici Evropske unije, so za vse spore izključno pristojna sodišča na našem sedežu.